วันแรกของการเปิดภาคเรียน         ปีการศึกษา2560

โฆษณา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครูชมพิสุทธิ์ จงใจ

เล่ม 1

เล่ม 2     เล่ม 3

เล่ม 4

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา           นางชมพิสุทธิ์ จงใจ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

ปีที่รายงาน       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่2 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จำนวน 75 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3จำนวน 18 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2)แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ให้ผู้เชี่ยวชาญหาค่า IOCแล้ว 1 ฉบับ (4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา 22 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของโลเวท ค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน   โดยการหาค่า E1 และ E2 และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการทดสอบที   (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/82.77 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2  สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

เผยแพร่ผลงานคุณครูจิราพร ศรีนวลแก้ว

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3552.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3553.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3550.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3551.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3549.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3547.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3548.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3546.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3554.gif บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง​​รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและ อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา​​นางจิราพร ศรีนวลแก้ว ​​ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีที่รายงาน​ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ ​​รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและ อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 75 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ให้ผู้เชี่ยวชาญหารค่า IOC แล้ว 1 ฉบับ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา 28 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย (¯X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของโลเวท ค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยการหาค่า E1 และ E2 และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมตติฐานโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการทดสอบที (t-Test) ​ผลการศึกษาพบว่า ​1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/81.48 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ​2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ​3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและ อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ​​

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

และบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556

โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่

โรงเรียนทัศนาวลัย  อำเภอจุฬาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3IMG_0192IMG_0191IMG_0206IMG_0208

1

IMG_0209

IMG_0210

IMG_0216 IMG_0231 IMG_0268

IMG_0204 IMG_0260 IMG_0261

2

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

IMG_0102

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6

จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

(PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
IMG_0121

รูปภาพ รูปภาพ(1)

IMG_0179 IMG_0181IMG_0146 IMG_0142 IMG_0149 IMG_0164IMG_0182

ประเมินโรงเรียนในฝัน

รูปภาพ(19) รูปภาพ(25)IMG_0725  IMG_0729 IMG_0730 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0733 IMG_0735 IMG_0737 IMG_0741 IMG_0742 IMG_0743

IMG_0744

IMG_0746

IMG_0031

เริ่มแล้ว การประเมินโรงเรียนในฝัน โดยมีท่านทวีป ปรีชา เป็นประธานคณะกรรมการ แม้วันนี้ฝนจะตกลงมาโปรยปรายแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราชาววัดแดง ทุกคนพร้อมในการรับการประเมิน

ชุดประจำชาติอาเซียน

cloth1ที่มา : http://www.aseanbymac.com

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

uuo56_zpsf8002695

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญของลูกเสือเนตรนารี

ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

โรงเรียนวัดแดง  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง  โรงเรียนวัดท้ายทะเล

โรงเรียนวัดทายิการาม โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖

  โรงเรียนบ้านบางยิ่ว   โรงเรียนวัดพระบาท  โรงเรียนบ้านนา

โรงเรียนบ้านเกาะทวด  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน

 วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง

รูปภาพ(3) รูปภาพ(8) รูปภาพ(1)

uuo56_zpsf8002695

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

คณะกรรมการ Roving Team นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน

1

2

รูปภาพ(12)

4 5

คำขวัญวันเด็ก

 25560112-101446

วันเด็กไปเที่ยวหาดปากเมง จังหวัดตรัง กับ อบต.เขาพระบาท

cats

rujphvp95 75