เผยแพร่ผลงานคุณครูจิราพร ศรีนวลแก้ว

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3552.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3553.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3550.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3551.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3549.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3547.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3548.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3546.jpg /home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4d8/45987667/files/2014/12/img_3554.gif บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง​​รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและ อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา​​นางจิราพร ศรีนวลแก้ว ​​ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีที่รายงาน​ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ ​​รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและ อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 75 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ให้ผู้เชี่ยวชาญหารค่า IOC แล้ว 1 ฉบับ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา 28 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย (¯X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของโลเวท ค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยการหาค่า E1 และ E2 และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมตติฐานโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการทดสอบที (t-Test) ​ผลการศึกษาพบว่า ​1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/81.48 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ​2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ​3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอักษรควบและ อักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ​​

Posted on ธันวาคม 27, 2014, in ทั่วไป. Bookmark the permalink. 6 ความเห็น.

 1. สวาท วงศ์ช่วย

  น่าสนใจมาก

 2. สุจารี เกตุเรน

  น่าสนใจมากสีสรรสดใส

 3. ยงยุทธ ลิจ้วน

  น่าสนใจมาก

 4. สุจารี เกตุเรน

  สีสดใสน่าสนใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: