เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครูชมพิสุทธิ์ จงใจ

เล่ม 1

เล่ม 2     เล่ม 3

เล่ม 4

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา           นางชมพิสุทธิ์ จงใจ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

ปีที่รายงาน       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่2 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จำนวน 75 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3จำนวน 18 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2)แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ให้ผู้เชี่ยวชาญหาค่า IOCแล้ว 1 ฉบับ (4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา 22 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของโลเวท ค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน   โดยการหาค่า E1 และ E2 และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการทดสอบที   (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/82.77 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2  สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

Advertisements

Posted on มีนาคม 8, 2015, in ทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: