Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

กีฬาอำเภอเชียรใหญ่2560

Advertisements

วันแรกของการเปิดภาคเรียน         ปีการศึกษา2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

และบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556

โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่

โรงเรียนทัศนาวลัย  อำเภอจุฬาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3IMG_0192IMG_0191IMG_0206IMG_0208

1

IMG_0209

IMG_0210

IMG_0216 IMG_0231 IMG_0268

IMG_0204 IMG_0260 IMG_0261

2

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

IMG_0102

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6

จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

(PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
IMG_0121

รูปภาพ รูปภาพ(1)

IMG_0179 IMG_0181IMG_0146 IMG_0142 IMG_0149 IMG_0164IMG_0182

คำขวัญวันเด็ก

 25560112-101446

วันเด็กไปเที่ยวหาดปากเมง จังหวัดตรัง กับ อบต.เขาพระบาท

cats

rujphvp95 75

เข้าค่ายพุทธบุตร

img_7424

ส.ค.ส.จากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

newy7