คลังเก็บบล็อก

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

และบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556

โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่

โรงเรียนทัศนาวลัย  อำเภอจุฬาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3IMG_0192IMG_0191IMG_0206IMG_0208

1

IMG_0209

IMG_0210

IMG_0216 IMG_0231 IMG_0268

IMG_0204 IMG_0260 IMG_0261

2

Advertisements